Wijkwebsite Schilderswijk Groningen
voor Kostverloren en de Schildersbuurt

  • Slider_01_Kostverloren.jpg
  • Slider_02.jpg
  • Slider_03_Kostverloren.jpg
  • Slider_04.jpg
  • Slider_05_Kostverloren.jpg
  • Slider_06.jpg

Bewonersoverleg

Bewonersoverleg 23 november 2016

Verslag van:               Bewonersoverleg van Stichting Wijkorganisatie Schildersbuurt en Stichting Wijkorganisatie Kostverloren

Datum:                        23 november 2016

Tijd:                             19.30 – 20.00 uur

Plaats:                         Het Kostverlorenkwartier, Groningen

Aanwezig:                   Grietje Scholtens (voorzitter), Hein Pronk (penningmeester), Rudy Heddema (bestuurslid), Harmen Gelling (bestuurslid), Joop Dollekamp (bestuurslid), plm. 15 wijkbewoners

Afwezig m.k.:               Liesbeth Klunder (secretaris)

Notulist:                       Tjaaktje van der Wijk

 

1. Opening en voorstellen bestuur

Grietje Scholtens opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder Julia da Lima en Willy Pama, die na het formele gedeelte een toelichting zullen geven op het WIJ-team. Grietje stelt de bestuursleden kort voor. Secretaris Liesbeth Klunder is met kennisgeving afwezig.

De opkomst van wijkbewoners is teleurstellend. De wijkraad zal zich bezinnen op de vorm van het bewonersoverleg.

Er zijn twee studenten van de Hanzehogeschool Groningen aanwezig die in het kader van hun studie Toegepaste Psychologie onderzoek doen naar de vraag waarom er in een wijk met zoveel actieve wijkbewoners, er zo weinig animo is om toe te treden tot het bestuur van de wijkraad.

2.Vaststelling van de agenda

De agenda wordt conform voorstel vastgesteld.

3.Mededelingen en ingekomen stukken

Op 7 december a.s. worden de eerste bomen aan de Kraneweg (hoek Friesestraatweg) geplant. Dit zijn, conform de keuze van de bewoners, lindebomen. Het is nog niet bekend wanneer het verkeer weer gebruik kan maken van de Kraneweg.

Op 8 december a.s. wordt de eerste Stolperstein gelegd door Günther Demnig, om 13.30 uur in de Wassenberghstraat, stadskant. Wethouder Van der Schaaf is hierbij aanwezig.

Op 9 december a.s. is er weer een Milieudag aan het Jozef Israelsplein, van 10.00 tot 15.00 uur.

Men kan hier allerlei afval kwijt.

M.b.t. de rioleringswerkzaamheden komt er nog nader informatie. Waarschijnlijk volgt er in het voorjaar een bijeenkomst voor buurtbewoners in het Kostverlorenkwartier.

Op 15 november jl. is er een inloopspreekuur van Nijestee en de politie geweest. Er hebben zich 3 mensen gemeld, een mooie eerste aanzet.

4.Vaststelling verslag van het Bewonersoverleg op 4 november 2015

Het verslag geeft geen aanleiding tot opmerkingen en wordt vastgesteld.

5.Bestuurssamenstelling / Herbenoeming

De zittingstermijnen van Rudy Heddema en Harmen Gelling lopen af. Zij zijn beide bereid een nieuwe zittingstermijn van 4 jaar aan te gaan. De bewoners stemmen met genoegen in met beider herbenoeming, waarna het bestuur Rudy Heddema en Harmen Gelling voor een nieuwe termijn van 4 jaar benoemt. BESLUIT Het bestuur is blij de komende jaren weer een beroep op beiden te kunnen doen.

6. Activiteitenverslag 2015

Grietje Scholtens geeft een korte toelichting bij het activiteitenverslag.

Joop Dollekamp meldt dat het Wijkwelstandsteam de resultaten afgelopen voorjaar aan de wethouder heeft aangeboden. Het is nu aan de gemeente hoe zij hiermee verder gaat.

Liesbeth Cavé meldt naar aanleiding van de boomgaard dat men iedere zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur kan komen helpen bij het onderhoud.

Grietje Scholtens geeft aan dat er volgende week, maandag 28 november, weer een overleg met de schilderskwartieren staat gepland. Hierin zal de stand van zaken worden besproken en geëvalueerd.

De gymnastiekgroep MBVO 55+ bestaat inmiddels uit twee groepen vanwege de grote belangstelling.

 

6.Financiën jaarverslag 2015 en begroting 2016/2017

Hein Pronk licht het financieel verslag toe.

De subsidie van de gemeente bestaat uit een vast bedrag van € 1.250 voor Kostverloren en € 1.500 voor de Schildersbuurt. Daar bovenop komt een bedrag van € 1,43 per inwoner.

Voor Kostverloren is er een licht negatief resultaat, voor de Schildersbuurt een wat groter tekort. Dit wordt bijgelegd uit de reserves. Dit jaar zal het tekort vrijwel ingelopen zijn. In 2014 heeft de viering van het 40-jarig bestaan nogal wat gekost, wat eerst nog doorwerkt in de cijfers.

Tom van der Meulen bedankt Hein Pronk voor het informatieve verslag. Hieruit blijkt een toename van zo'n 700 bewoners in de Schildersbuurt de afgelopen 2 jaar. Waarschijnlijk is dit de invloed van de extra studentenwoningen in het oude belastingkantoor en aan de Westerhaven.

Mart Coenders informeert naar de voorziene stijging van de advertentie-inkomsten in 2017. Komt dit door een prijsstijging of wordt er meer geadverteerd? Hein Pronk geeft aan dat het een begroting betreft, dus een inschatting. In 2016 zijn er 4 edities van de wijkkrant geweest. De stijging komt met name door de verkoop van de advertentie op de achterkant.

Rob Kaufman informeert of het een verplichting is (vanuit de gemeente) om de wijkkrant uit te geven. Dit is veruit de grootste uitgave. Joop Dollekamp geeft aan dat de Wijkraad een verplichting heeft de wijk te informeren. Inderdaad is de wijkkrant een grote kostenpost en zijn de advertentieopbrengsten niet voldoende om een gehele krant te bekostigen. Daarom wordt de frequentie teruggebracht en mogelijk zal de krant uiteindelijk alleen digitaal verspreid worden. Liesbeth Cavé waarschuwt ervoor dat er best nog veel mensen zijn zonder internet.

Voor vragen kan men contact opnemen met Hein Pronk.

Hein wordt bedankt voor de toelichting en het vele werk dat er altijd in de financiële verslaglegging gaat zitten.

7. W.v.t.t.k.

Liesbeth Cavé informeert of de Wijkraad op de hoogte is van het 'Warmtenet'. Op het Zerniketerrein wordt op 3 km diepte een leiding geslagen voor warm water, waarop de wederopbouwwijken aangesloten zullen worden. Vooralsnog staat dit alleen gepland voor het ketelhuis. Het lijkt haar zaak om hierop voor te sorteren bij de sanering van de riolering in Kostverloren, aangezien daar de straten toch voor open moeten. In de Spoorstraat is een werkgroep actief voor duurzaamheid en vergroenen van de buurt. Zij kijken of ook deze straten op het Warmtenet aangesloten kunnen worden. Jacob Bolhuis weet van het initiatief en is er een groot voorstander van. Het ketelhuis is een soort distributiecentrum, vandaar dat die nu in beeld is. Overleg met Nijestee hierover loopt.

Julia da Lima zal het onderwerp aankaarten in het gebiedsteam (voorheen stadsdeelcoördinatie). Hein Pronk en Rudy Heddema nemen het mee in hun overleg met de gemeente.

8.Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, bedankt Grietje het bestuur van Huurdersvereniging Van Ostade voor de gastvrijheid. Zij bedankt voorts de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

 

 

Aansluitend geven Julia da Lima en Willy Pama uitleg over het WIJ-team.

Julia is manager van het sociaal team, dat vanaf 22 december a.s. WIJ-team Schilderswijk/Centrum heet. Willy Pama is opbouwwerker en is één van de leden van het WIJ-team.

In 2015 is een aantal verantwoordelijkheden overgeheveld van het rijk naar de gemeente. Om deze vorm te geven, zijn in Groningen 12 WIJ-teams opgericht (11 gebiedsteam, 1 t.b.v. voortgezet onderwijs). Het gebied van dit WIJ-team is vrij groot, onder andere A-kwartier, Binnenstad, Binnenstad-Oost, Hortusbuurt, Kostverloren, Schildersbuurt, Oranjewijk.

Thans is het WIJ-team gevestigd in het gezondheidscentrum Hoendiep, maar vanwege ruimtegebrek gaat het verhuizen naar een winkelpand in de Oosterstraat (nr. 48-2, naast de ANWB).

Het team bestaat uit ongeveer 25 medewerkers van organisaties die convenanten met de gemeente hebben gesloten en zal in elk geval tot 2018 zo doorgaan. Daardoor zijn er diverse expertises vertegenwoordigd in het WIJ-team. Dit verschilt overigens per wijk, al naar gelang de behoefte.

Kort gezegd komen alle ondersteuningsvragen voor zorg en welzijn bij het WIJ-team terecht. Ook kan men er terecht voor vrijwilligerswerk, dus het is zowel halen als brengen.

In het afgelopen jaar dat het team actief is, zijn er tussen de 1.100 en 1.200 meldingen (exclusief WMO) binnengekomen, meer dan in andere wijken. Veel vragen gaan over financën. Financiële problemen zijn meestal een symptoom van een ander, onderliggend probleem. Hierop wordt doorgevraagd, er wordt integraal gekeken. Door de korte lijnen kan er goed en snel in het eigen team geschakeld worden. Het WIJ-team pakt zelf de problemen op, cliënten worden niet doorverwezen. Uitgangspunt is één centrale hulpverlener.

Er komen ook veel vragen over huisvesting, zoals huisuitzettingen en dak- en thuislozen. Dit komt waarschijnlijk doordat veel van de voorzieningen hiervoor in het centrum gevestigd zijn. Daklozen worden in principe terugverwezen naar hun laatste adres.

Er is een goede samenwerking met de politie en woningcorporaties. Zo worden huurachterstanden tijdig gemeld en wordt geprobeerd een oplossing te vinden voordat er van uitzetting sprake is.

Er zijn ook veel meldingen over overlast, maar niet speciaal ten opzichte van studenten.

Meldingen komen telefonisch of per brief binnen, maar ook veel door aanloop.

De formele weg voor alle meldingen is via het WIJ-team. De bestaande cliënten van de diverse instanties zijn hier goed over geïnformeerd.

Er worden bij voorkeur huisbezoeken gebracht, tenzij de hulpvrager dit pertinent niet wil of dat de veiligheid van de hulpverlener in het geding komt.

In december beslist de gemeenteraad over de toekomst van het WIJ-team na 1 januari 2018.

De overheveling van het rijk naar de gemeente was een bezuinigingsmaatregel. Daarom wordt goed gekeken wat men zelf kan doen, al dan niet met hulp van familie en vrienden of vrijwilligers. Er wordt maatwerk geleverd, waarbij weinig gebruik wordt gemaakt van dure zorg.

Er zijn geen wachtlijsten, vooralsnog zijn er voldoende hulpverleners.

Wat opvalt is dat er in de Schilderswijk geen consultatiebureau zit. Dit komt doordat er relatief weinig kinderen in deze wijk wonen, en voor zover die er wel zijn, ze vooral aan de randen wonen, waardoor men liever naar de omliggende wijken gaat. Wel heeft Julia de opdracht meegekregen om iets te bedenken voor de Schilderswijk. Er zal onderzoek gedaan worden wat de gezinnen die het betreft prettig vinden.

Op 22 december a.s. om 10.30 uur is de formele opening van het nieuwe pand aan de Oosterstraat. Van 9 tot en met 14 januari 2017 is de openingsweek en kan men het nieuwe pand komen bekijken.

Jacob Bolhuis vindt het een goede zaak dat het WIJ-team deelneemt aan de combivergaderingen.

Als dank voor hun toelichting ontvangen Julia en Willy een bloemetje van de Wijkraad.

 

Text Size