Menu

Samenwerking Schildersbuurt en Kostverloren

De stichting Wijkorganisatie Schildersbuurt en de stichting Wijkorganisatie Kostverloren zijn twee zelfstandige wijkorganisaties en vormen onder één bestuur een samenwerkingsverband, Samenwerkingsverband Kostverloren Schildersbuurt (SKS). De twee wijkorganisaties hebben de gemeenschappelijke naam Wijkraad Schilderswijk. Zie voor meer informatie De Wijkraad.

Wat doen we?

De wijkraad ziet zijn rol als faciliterend en ondersteunend aan de wijk en haar bewoners. Dit betekent dat:

  • de wijkraad niet aan individuele belangenbehartiging doet;

  • de wijkraad daarom niet namens de bewoners tegen de huisjesmelkers of tegen de studenten ‘vecht’;

  • de wijkraad zich inzet voor leefbaarheid van de buurt;

  • de wijkraad ziet dat de leefbaarheid met de huidige ontwikkelingen rondom studentenhuisvesting in het geding is;

  • de wijkraad daarom bewoners wil ondersteunen bij hun initiatieven;

  • de wijkraad de bewoners kan helpen bij het leggen van contacten met de gemeente en de politiek;

  • de wijkraad, om versnippering van initiatieven te voorkomen, voor coördinatie kan zorgen; daartoe wordt periodiek contact gezocht met initiatieven in de wijk.

We hebben goede contacten en korte lijntjes met de gemeente, zoals met de wijkwethouder Roeland van der Schaaf, de gebiedsmanager Nienke Alkema en stadsbeheer.

Bewonersavond

Minimaal één keer per jaar vindt er een bewonersoverleg plaats. Hiervoor zijn alle wijkbewoners uitgenodigd. Het bestuur van de Wijkraad doet dan verslag van het gevoerde beleid en de financiële situatie van de stichtingen. Ook worden de activiteiten van het lopende jaar en de plannen voor het komende jaar toegelicht.

Dat is de formele functie van het bewonersoverleg. De Wijkraad vindt het echter belangrijker om met de bewoners de dialoog aan te gaan. Ieder jaar wordt daarom een thema gekozen, waarover de bewoners mee kunnen praten. Kom daarom naar het bewonersoverleg!

Een bewonersoverleg wordt tijdig aangekondigd via de wijkkrant, website, Facebook en WIS schermen.

De laatste bewonersavond was op 29 november 2017. In het formele gedeelte werd Ingrid Engelsman benoemd tot bestuurslid, als opvolger van Joop Dollekamp. Helaas is zij vanwege een verhuizing ook al weer afgetreden. Daarnaast is verantwoording afgelegd over de financiën en de activiteiten in het voorgaande jaar. Het informele gedeelte stond in het teken van het afscheid van Joop.

Informatie voor bewoners

Een belangrijke taak voor de Wijkraad is het informeren van de wijkbewoners. Wij doen dat via de huis-aan-huis verspreide Wijkkrant, website, Facebook en WIS schermen. Ook zijn er regelmatig ad hoc evenementen (voor een bepaald deel van onze wijk) waarvoor geflyerd wordt, dus waarvan je de informatie in je brievenbus vindt.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur van de Wijkraad vergadert (met uitzondering van de zomerperiode) iedere maand, op de derde maandag van de maand, van 19.30 uur tot 21.30 uur. Vergaderadres: buurtlokaal “Op Mars” aan de H.W. Mesdagstraat 72.

De vergaderingen zijn openbaar; je bent van harte welkom.

Wil je een vergadering bijwonen of heb je een vraag ?

Mail dan naar secretariaat@schilderswijkgroningen.nl.