Menu

Panoramavisie

In 2014 is onder leiding van de Wijkraad met zo’n 35 bewoners uit de Schildersbuurt de ‘Panoramavisie Schildersbuurt’ opgesteld. Het doel hiervan was om tot een gezamenlijk beeld te komen hoe we onze wijk zien, willen behouden en verbeteren en wat daarvoor nodig is. In de Panoramavisie komen de volgende thema’s aan bod: wonen, leefbaarheid, aanwezigheid en toegankelijkheid van voorzieningen, energie en milieu, verkeer en parkeren, handhaving en sociale cohesie.

De Panoramavisie Schildersbuurt heeft een belangrijke impuls gegeven aan de activiteiten in de wijk, waaronder de oprichting van de drie Schilderskwartieren. Deze bieden bewoners een platform om mee te denken over, en invloed uit te oefenen op de eigen leefomgeving. Inmiddels zijn al veel buurtbewoners betrokken bij allerlei activiteiten, variërend van inbreng in het geregelde overleg met de gemeente, bundeling van krachten in reacties op het Bestemmingsplan, schoonmaakacties, Gluren bij de Buren en gezamenlijke aanpak van geluidsoverlast.

Een kleine werkgroep bestaande uit afgevaardigden van de Schilderskwartieren en een bestuurslid van de Wijkraad hebben de voortgang van de Panoramavisie weer geactiveerd. Zij willen in 2018 de wijk gaan informeren over deze ontwikkeling en om draagvlak te krijgen voor de verschillende thema’s die er spelen.

De huidige werkgroep bestaat uit Grietje Scholtens (Wijkraad), Jacobien Schlecht en Jakob Wolters (1e Schilderskwartier), Nicolien Wieringa (2e Schilderskwartier) en Mathijs Groeneveld (3e Schilderskwartier).

Op 29 september 2018 gaat de werkgroep in gesprek met de wijkbewoners over ideeën en acties voor de komende 2 jaar om onze wijk leeftbaar te houden en te verbeteren.

Contact