Menu

Interwonen project

Het Leger des Heils heeft in 2009 in onze wijk een InterWonen-project gestart aan de H.W. Mesdagstraat. Het gaat hierbij om een voorziening waarin ex-gedetineerden onder begeleiding naar het zelfstandig kunnen wonen gaan. Het project heeft de eerste jaren tot overlast in de buurt en bezorgdheid bij omwonenden geleid. Op verzoek van de buurtbewoners hebben het Leger des Heils en de gemeente in de loop van de tijd diverse maatregelen getroffen om de situatie te verbeteren, waaronder cameratoezicht en extra inzet van de politie. Ook is er sinds 1 januari 2014 een huismeester aangesteld. 

Om de ontwikkelingen te volgen, is een overleg op kleine schaal tussen de betrokken partijen en de omwonenden in het leven geroepen. Aan deze werkgroep nemen de gemeente Groningen, het Leger des Heils, Woningstichting Patrimonium en vertegenwoordigers van de buurt en de wijkraad deel. Hierbij wordt de ervaren overlast in kaart gebracht en wordt het effect van de getroffen maatregelen geëvalueerd. De vertegenwoordigers van de buurt en de wijkraad zien er op toe dat het Leger des Heils en de gemeente de gemaakte afspraken nakomen. 

Door de inspanning van de werkgroep is de situatie rond het pand aan de H.W. Mesdagstraat duidelijk verbeterd. De omwonenden ervaren minder overlast en voelen zich niet meer bedreigd door bewoners van het pand. Maar helaas is er nog af en toe sprake van incidenten, met name geluidsoverlast. De werkgroep blijft er daarom op toezien dat het Leger des Heils en de gemeente hun beloften nakomen en dat de genomen maatregelen het gewenste effect blijven hebben. Het project mag geen aantasting vormen van de leefbaarheid in de buurt. De werkgroep wil bereiken dat de bewoners van het InterWonen-pand zich als gewone buurtbewoners gedragen en geen overlast veroorzaken. 

Contact

Contactpersoon: gmolema1@gmail.com

Interwonen project

Het Leger des Heils heeft in 2009 in onze wijk een InterWonen-project gestart aan de H.W. Mesdagstraat. Het gaat hierbij om een voorziening waarin ex-gedetineerden onder begeleiding naar het zelfstandig kunnen wonen gaan. Het project heeft de eerste jaren tot overlast in de buurt en bezorgdheid bij omwonenden geleid. Op verzoek van de buurtbewoners hebben het Leger des Heils en de gemeente in de loop van de tijd diverse maatregelen getroffen om de situatie te verbeteren, waaronder cameratoezicht en extra inzet van de politie. Ook is er sinds 1 januari 2014 een huismeester aangesteld. 

Om de ontwikkelingen te volgen, is een overleg op kleine schaal tussen de betrokken partijen en de omwonenden in het leven geroepen. Aan deze werkgroep nemen de gemeente Groningen, het Leger des Heils, Woningstichting Patrimonium en vertegenwoordigers van de buurt en de wijkraad deel. Hierbij wordt de ervaren overlast in kaart gebracht en wordt het effect van de getroffen maatregelen geëvalueerd. De vertegenwoordigers van de buurt en de wijkraad zien er op toe dat het Leger des Heils en de gemeente de gemaakte afspraken nakomen. 

Door de inspanning van de werkgroep is de situatie rond het pand aan de H.W. Mesdagstraat duidelijk verbeterd. De omwonenden ervaren minder overlast en voelen zich niet meer bedreigd door bewoners van het pand. Maar helaas is er nog af en toe sprake van incidenten, met name geluidsoverlast. De werkgroep blijft er daarom op toezien dat het Leger des Heils en de gemeente hun beloften nakomen en dat de genomen maatregelen het gewenste effect blijven hebben. Het project mag geen aantasting vormen van de leefbaarheid in de buurt. De werkgroep wil bereiken dat de bewoners van het InterWonen-pand zich als gewone buurtbewoners gedragen en geen overlast veroorzaken.